triangle


triangle
  Huinakolu.
    Right-angle triangle, huinakolu kūpono.
    Obtuse triangle, huinakolu peleleu.
    Irregular triangle, huinakolu 'ao'ao like 'ole.
    Isosceles triangle, huinakolu 'elua 'ao'ao like.
    Acute triangle, huinakolu 'oi.
    Equilateral triangle, huinakolu like.
    Triangle design on Ni'ihau mats, nānānu'u.
    Triangular sail, heke.

English-Hawaiian dictionary. 2015.

Synonyms: